ბიუჯეტი


შემოსავლები



ხარჯები პროგრამულად






ხარჯები ეკ. კლასიფიფიკაციით


გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯების პროპორცია - 2014 წელი



გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯების პროპორცია - 2015 წელი



გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მიმდინარე და კაპიტალური ხარჯების პროპორცია - 2016 წელი




შრომის ანაზღაურება