სწავლება ტრენინგი

სათეფა ახორციელებს სწავლებას მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებისათვის

სათეფას მიერ მომზადებულია 4 სასწავლო პროგრამა მუნიციპალური მოხელეებისათვის და მუნიციპალიტეტში დასაქმებული სხვა პირებისათვის. ეს სასწავლო პროგრამები ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების სამართლებრივ საფუძვლებზეა, მუნიციპალიტეტის ფინანსებსა და ქონებაზე, მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტის დაგეგმვაზე, მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებებზე, სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებაზე, მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების მართვაზე, მუნიციპალიტეტის ორგანოების შექმნისა და საქმიანობის წესზე, ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობაზე, საჯარო მმართველობის ღიაობაზე, საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებზე, მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირთა, ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა და მუნიციპალიტეტში დასაქმებულ პირთა პასუხისმგებლობაზე და სხვა მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებებში შემავალ სხვა საკითხებზე.

მომზადებული 4 სასწავლო პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებს ეძლევათ შესაძლებლობა „სათეფა“–ში მიიღონ სწავლების მომსახურება და სერთიფიკატები მათ უფლებამოსილებებში შემავალ თითქმის ყველა საკითხზე. აღსანიშნავია, რომ  2017 წლის განმავლობაში იგეგმება დამატებით კიდევ ახალი სასწავლო პროგრამის მომზადება, რომლებიც ასევე მომზადდება მუნიციპალურ მოხელეთა სწავლების საჭიროებებზე დაყრდნობით. 

აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული სასწავლო პროგრამები ატვირთულია, როგორც „სათეფა“–ს ვებ-გვერდზე, ასევე ”ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის, მასში ჩართული უწყებების უფლებამოსილებებისა და ამ სისტემის ფუნქციონირების პრინციპებისა და წესის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 7 ივლისის N 319 დადგენილების შესაბამისად მომზადებულ სსიპ ”ვანო ხუხუნაიშვილის სახ. ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრის” სასწავლო პროგრამების რეესტრის ვებ-პორტალზე.